Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, pateikiame Jums šią informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

  1. Duomenų valdytojas - UAB ,,Roche Lietuva“ (buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, el. pašto adresas:) užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys – el. pašto adresas, vardas, pavardė, specialybė, gydymo įstaiga, kurioje dirbate -  bus tvarkomi teisėtai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nuostatų.

  2. Duomenų tvarkymo tikslai – LR Farmacijos įstatymo 53 str. 4 p. „Vaistinio preparato registruotojas, naudodamasis savo farmakologinio budrumo sistema, turi moksliškai vertinti visą surinktą informaciją apie vaistinių preparatų keliamą riziką pacientų ir visuomenės sveikatai, svarstyti rizikos mažinimą ir prevencijos galimybes ir prireikus imtis atitinkamų priemonių“ bei LR SAM įsakymas Nr. (1.4)1A-107:11.10 „Informacijos apie vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykio pokyčius teikiamas Tarnybai, pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams“ vykdymas.

  3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. (1.4)1A-107 „Dėl Reikalavimų vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo farmakologinio budrumo sistemai aprašo patvirtinimo“.

  4. Asmens duomenų gavėjai – šiame Pranešime nurodyti Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, taip pat gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas UAB „Roche Lietuva“ bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: SAM, VVKT). Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes (pvz., Šveicarija) arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 1-ame punkte nurodytais kontaktais.

  5. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad UAB „Roche Lietuva“ leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl teisių įgyvendinimo prašome kreiptis raštu 1–ame punkte nurodytais kontaktais.

  6. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame Jus, kad šio Pranešimo pagrindu gauti Jūsų asmens duomenys bus saugomi vienus metus nuo sutikimo atšaukimo arba nuo UAB „Roche Lietuva“ (ar Roche grupės įmonių) sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų šiame Pranešime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Jei Pranešimas ir/ar jame esantys Jūsų duomenys naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

  7. Informuojame, kad UAB ,,Roche Lietuva“ (ir Roche grupės įmonės) šio Pranešimo pagrindu neatliks automatizuotų sprendimų priėmimo Jūsų duomenų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

  8. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB „Roche Lietuva“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, kurie skirti įvairioms tikslinėms grupėms, ir joje gali būti duomenų apie gaminius arba informacijos, kuri jūsų šalyje nėra prieinama arba negalioja. Atminkite, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad susipažįstate su tokia informacija, kuri gali neatitikti kokių nors jūsų kilmės šalyje taikomų teisinių procedūrų, taisyklių, registracijos arba naudojimo reikalavimų.