Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 straipsniu, pateikiame Jums šią informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu šio sutikimo pagrindu:

 1. Duomenų valdytojas - UAB „Roche Lietuva“, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, el. pašto adresas

 2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktaiel. pašto adresastel. Nr.

 3. Duomenų tvarkymo tikslaišiame sutikime nurodyti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo tikslu, su kuriuo sutikote šiuo sutikimu.

 4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šis sutikimas;

 5. Asmens duomenų gavėjai - šiame sutikime nurodyti Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

  1. Roche grupės įmonėms;

  2. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas UAB „Roche Lietuva“ ar kitoms Roche grupės įmonėms, kad būtų įgyvendinti tikslai nurodyti šiame sutikime ir kuriais tvarkomi Jūsų asmens duomenys (pvz., bendrovėms, kurios teikia tiesioginės rinkodaros paslaugas, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia kitas paslaugas);

  3. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);

  4. kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.
   Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d.  nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti kreipdamiesi šiame sutikime nurodytais duomenų valdytojo ar duomenų apsaugos pareigūno kontaktais.

 6. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

  1. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

  2. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ar duomenų valdytoją šiame sutikime nurodytais kontaktais.

 7. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu ar duomenų valdytoju kontaktais, nurodytais šiame sutikime, taip pat susisiekus elektroniniu paštu, kuriuo pateikėte šį sutikimą, arba bet kokiu kitu Jums patogiu būdu, su sąlyga, kad bus įmanoma identifikuoti Jūsų kaip duomenų subjekto tapatybę.

 8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame Jus, kad šis sutikimas ir jame nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi trejus metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo UAB „Roche Lietuva“ sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 9. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

 10. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti UAB „Roche Lietuva“ veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

Paskutinės peržiūros data: 2021 m. sausio 28 d.

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie gaminius, kurie skirti įvairioms tikslinėms grupėms, ir joje gali būti duomenų apie gaminius arba informacijos, kuri jūsų šalyje nėra prieinama arba negalioja. Atminkite, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad susipažįstate su tokia informacija, kuri gali neatitikti kokių nors jūsų kilmės šalyje taikomų teisinių procedūrų, taisyklių, registracijos arba naudojimo reikalavimų.

KontaktaiPasaulyjelinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeApie „Roche“FarmacijaKarjeraNaujienosFinansinis skaidrumas ir atskaitomybėPrivatumo pareiškimas (sveikatos priežiūros specialistams, klientams, verslo partneriams)Pareiškimas dėl teisinių klausimųPrivatumo pareiškimas farmakologinio budrumo, medicininės informacijos ir skundų dėl produktų srityje