Pareiškimas dėl privatumo farmakologinio budrumo ir medicininės informacijos srityje

 

Bendroji informacija

„F. Hoffmann-La Roche“ (toliau – „Roche“, „mes“, „mus“) duomenų privatumą vertiname rimtai ir visus jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi „Roche“ bendrąja privatumo politika ir taikomais privatumo ir duomenų apsaugos įstatymais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), Šveicarijos federalinį duomenų apsaugos aktą ir kitus taikomus vietinius įstatymus, kuriais yra reglamentuojamas asmens duomenų saugojimas, tvarkymas, peržiūra ir perdavimas.

Šiuo pareiškimu dėl privatumo (toliau – šis pareiškimas) norime paaiškinti, kaip „Roche“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis su farmakologiniu budrumu susijusios veiklos tikslais. Šio pareiškimo taikymo sritis apsiriboja jūsų asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu farmakologinio budrumo ir (arba) užklausų dėl medicininės informacijos tikslais. Bendro pobūdžio informacijos apie duomenų tvarkymą „Roche“ bendrovėje ieškokite „Roche“ Pareiškime dėl privatumo.

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas – farmakologinis budrumas

Bet kokie bendrovei „Roche“ pateikti ir su nepageidaujamais reiškiniais ar kita farmakologinio budrumo veikla susiję asmens duomenys bus naudojami išimtinai šiems tikslams. Ši informacija yra labai svarbi visuomenės sveikatai ir bus naudojama nepageidaujamiems reiškiniams ir kitoms su medicina susijusioms problemoms nustatyti, vertinti, suprasti ir užkirsti joms kelią.

Mes renkame ir tvarkome jūsų duomenis šiems tikslams norėdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Mes taip pat galime būti įpareigoti perduoti duomenis reguliuojančiosioms institucijoms. Jūsų duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams.

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas – užklausos dėl medicininės informacijos

Bet kokie bendrovei „Roche“ pateikti ir su užklausa dėl medicininės informacijos susiję asmens duomenys gali būti naudojami norint atsakyti į užklausą, stebėti tokias užklausas ir saugoti informaciją medicininės informacijos duomenų bazėje. Kai reikalaujama pagal įstatymus (pvz., farmakologinio budrumo srityje), galime būti priversti perduoti duomenis reguliuojančiosioms institucijoms. Jūsų duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams.

Mes renkame ir tvarkome jūsų duomenis norėdami atsakyti į jūsų užklausas dėl teisėtų interesų (LR Farmacijos įstatymo prievolė irBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ir, kai taikoma, jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 9 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Jei reikia pranešti apie nepageidaujamą reiškinį, jūsų duomenys gali būti tvarkomi tam, kad „Roche“ galėtų įvykdyti teisinius farmakologinio budrumo (GVP) įsipareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir 9 straipsnio 2 dalies f punktas).

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Renkamos informacijos tipas priklausys nuo duomenų subjekto ir tvarkymo veiklos tipo:

  • farmakologinis budrumas: renkame pranešėjo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ir veiklos sritį / profesiją. „Roche“ gali rinkti tam tikrus papildomus asmens duomenis, susijusius su asmens, kuriam pasireiškė nepageidaujamas reiškinys, sveikata ir ligos istorija, jei jos reikėtų nepageidaujamam reiškiniui išnagrinėti farmakologinio budrumo tikslais;
  • medicininės užklausos: galime rinkti užklausą pateikiančio asmens vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ir veiklos sritį / profesiją.

Asmens duomenų gavėjai

„Roche“ gali dalytis duomenimis, kuriuos pateikėte, su kitomis „Roche“ grupės įmonėmis ir susijusiomis įmonėmis, verslo partneriais ir paslaugų teikėjais, jei tą padaryti būtų reikalinga „Roche“ administruojant pasaulinę farmakologinio budrumo duomenų bazę ir vykdant farmakologinio budrumo teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus.

„Roche“ taip pat yra įpareigota pranešti tam tikrą farmakologinio budrumo ir su produktais susijusią informaciją sveikatos priežiūros institucijoms visame pasaulyje, įskaitant šalis, kuriose duomenų apsaugos standartai skiriasi nuo ES. Šiuose pranešimuose pateikiamos tam tikros detalės apie incidentą ir tik ribotas kiekis asmens duomenų:

  • pacientų atveju: pateikta informacija, įskaitant amžių arba gimimo datą / metus (jei leidžiama pagal norminius aktus) ir lytį (atkreipiame dėmesį į tai, kad paciento vardas ir pavardė niekada nebus nurodomi);
  • pranešėjų atveju: pateikta informacija, kad reguliuojančioji institucija galėtų susisiekti su pranešėju, įskaitant vardą ir pavardę, profesiją, inicialus, adresą, el. paštą, telefono numerį.

Papildoma informacija, jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal BDAR: gali būti, jog perduodant duomenis „Roche“ grupės įmonėms, verslo partneriams ir paslaugų teikėjams, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šalis, kuriose nėra užtikrinamas toks apsaugos lygis, koks yra užtikrinamas jūsų šalyje. Tokiu atveju sutartys, apimančios ES sutarčių standartines sąlygas pagal Komisijos 2004 m. gruodžio 27 d. (2004/915/EB) ir 2010 m. vasario 5 d. (C (2010) 593) sprendimus, yra laikomos pakankamais ir tinkamais saugikliais atitikčiai BDAR užtikrinti.

Saugojimo laikotarpis

Kadangi su farmakologiniu budrumu susijusi informacija (pranešimai apie nepageidaujamus reiškinius) yra svarbi visuomenės sveikatos tikslais, pranešimai yra saugomi mažiausiai 10 metų nuo produkto išėmimo iš rinkos paskutinėje šalyje, kurioje produktu buvo prekiaujama. Asmens duomenys, saugomi kaip medicininės informacijos užklausos dalis, yra saugomi mažiausiai 15 metų nuo gavimo dienos.

Informacija apie jūsų teises

Jei jūsų duomenys yra tvarkomi pagal BDAR, atkreipkite dėmesį, kad jūs turite teisę prašyti „Roche“ informacijos apie tai, kokius asmens duomenis saugome ir kokiam tikslui juos tvarkome. Jūs taip pat galite prašyti susipažinti ir reikalauti ištaisyti jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę į duomenų perkėlimą, jei taikoma (t. y. jei teisinis jūsų duomenų rinkimo pagrindas yra sutikimas). Jūsų teisės bus įgyvendintos BDAR nustatyta tvarka. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl teisinių įsipareigojimų pagal farmakologinio budrumo teisės aktus „Roche“ gali negalėti ištrinti jūsų duomenų arba riboti jų tvarkymo, jei tokie duomenys yra tvarkomi farmakologinio budrumo tikslu.

Jei duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti, tačiau toks sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. Jei norėtumėte susisiekti su mumis norėdami įgyvendinti savo teisę atšaukti sutikimą, mūsų kontaktinius duomenis rasite tolesniame skyriuje „Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys“.

Norėdami užtikrinti, kad jūsų duomenys nebūtų vėl įvesti į mūsų sistemas po prašymo ištrinti asmens duomenis gavimo, jūsų interesams ir mūsų atitikčiai BDAR užtikrinti galime išsaugoti jūsų vardą ir el. pašto adresą mūsų sistemose su žyma „Daugiau netrukdyti“.

Jei jūs manytumėte, kad duomenis tvarkome nesilaikydami BDAR, turite teisę pateikti skundą atsakingai priežiūros institucijai.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra „F. Hoffmann-La Roche Ltd“, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazelis, Šveicarija, el. paštas [email protected] („Roche“).

Duomenų valdytojo atstovas Lietuvoje yra UAB „Roche Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva., el. paštas [email protected]

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (BDAR): „F. Hoffmann-La Roche Ltd“ atstovas ES yra „Roche Privacy GmbH“, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grencachas-Vylenas.

Prašymus, susijusius su šia informacija, prašome adresuoti: „F. Hoffmann-La Roche Ltd“, „Global Privacy Office“, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazelis, Šveicarija, el. paštas [email protected].

Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mumis šiais kontaktais: el.paštu [email protected] arba adresu UAB „Roche Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva.